ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

Fogalmak:

 

Bodrogi Bau Kft. vagy Eladó: a webáruház üzemeltetője

Vásárló vagy Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt. Fogyasztónak kizárólag a természetes személy minősül!

Felek: Bodrogi Bau Kft./Eladó és Vásárló/Vevő együttesen

Adásvételi szerződés: kiválasztott termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Termék/Áru: a webáruházban szereplő áru

Vételár: bruttó, általános forgalmi adóval terhelt ellenérték, amelyért Eladó/Bodrogi Bau Kft., a Terméket eladásra kínálja

Szállítás: a Terméknek Vásárló/Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és átadása

Szállító: az Eladó megbízásából eljáró futárszolgálat

Szállítási díj: az áru kiszállításának ellenértéke, a Vételáron felül

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

A webáruházból történő beszerzés esetén adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Vásárló csak akkor vásárolhat a webáruházból, ha magára nézve kötelezően kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) – megrendelés véglegesítésekor esedékes.

 

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 

A webáruház tartalmazza minden Termék képét és leírását, amely megkönnyíti a vásárló számára a termék kiválasztását és a vásárlás melletti döntést, azonban az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2021. március 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Bodrogi Bau Kft. jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Bodrogi Bau Kft. azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

 

Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Bodrogi Bau Kft. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Bodrogi Bau Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

 

Árváltozás esetén a már megrendelt terméket a rendeléskori áron szállítja Eladó.

A webáruház akciói a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tartanak.

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a Bodrogi Bau Kft. rendelkezésre áll.

Jelen ÁSZF hatálya a Bodrogi Bau Kft. weblapján (www.ujhazbodrogi.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.ujhazbodrogi.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.ujhazbodrogi.hu/

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 Az Eladó adatai:

          Neve

BODROGI BAU Kft.

          Székhelye

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

          Cégjegyzékszáma

06-09-004160

          Adószáma

11392668-2-06

          Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve

Szegedi Törvényszék

          Elérhetősége

ugyfelszolgalat@ujhazbodrogi.hu

          Weboldal

www.ujhazbodrogi.hu

 

 

          Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

          Levelezési címe

1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

          Ügyfélszolgálati idő

Hétfő-Péntek:8:00-16:00

 

Az ügyfélszolgálat hétvégén,

munkaszüneti napokon nem üzemel.

          Panaszügyintézés helye

1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

 

 

          A tárhely-szolgáltató adatai:

 

          Neve

Sigmanet Kft.

          Címe

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

          E-mail címe

info@sigmanet.hu

          Weboldala

https://sigmanet.hu/

 

 

 

 

 

 I. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT:

 

1.1 A Bodrogi Bau Kft. értékesítései a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a Vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek.

 

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

 

1.3 A Vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Bodrogi Bau Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

 

II. SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEI:

 

2.1. Vevő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2. Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Bodrogi Bau Kft. kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.3. A Bodrogi Bau Kft-t a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.4. A Bodrogi Bau Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Bodrogi Bau Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

III. A MEGRENDELÉS MÓDJA:

 

3.1 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bodrogi Bau Kft. felé interneten (www.ujhazbodrogi.hu) ‘vendégként’ azaz előzetes regisztráció nélkül, vagy akár ‘regisztrált’ vásárlóként adhatja le megrendelését. A Vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget.

 

Automatikus válasz a rendelésről:

 

Minden rendelésről e-mailes visszaigazolást küld Eladó. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a Vásárló a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható szállítási időpontról. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Bodrogi Bau Kft. és a Vevő között érvényesen létrejön.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt Termék nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Amennyiben a visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az Eladó által küldött ezen – automatikus – válasz, amely jelzi a megrendelés megérkezését az eladóhoz, illetve, hogy annak feldolgozása folyamatban van, nem alkalmas kötelem létrehozására. A Vevő tehát tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.

 

A szerződés létrejötte:

 

A Bodrogi Bau Kft. részéről, a Bodrogi Bau Kft. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. Vagyis a szerződés létrejöttéhez egy olyan részletesebb (az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően újabb e-mailben történő) manuális visszaigazolás szükséges, amely tartalmazza a szerződés adatait, úgy mint a szerződő felek, a termék leírása, az ár és a teljesítés körülményei. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

A Vásárlónak kötelessége valóban létező és működő email címet megadni a rendelés leadása előtt. Ellenkező esetben nem mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelt Terméket köteles átvenni.

 

A kosár tartalmának ellenőrzése után a "Pénztár" gombra kattintva lehet a fizetéshez továbblépni.

 

3.2. A Vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Bodrogi Bau Kft-t különösen nem terheli felelősség: 

 • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a Vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
 • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; 
 • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
 • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; 
 • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

 

3.3. A termék kiválasztása:

 

Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, a termék adatlapot. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A weboldal jobb felső sarkában található Kosár gombjára kattintva bal oldalon megjelenik a kosár gyorsnézet, ahol megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint azok részösszegét. A ‘Tovább a pénztárba’ gombra kattintva közvetlenül juthat el a checkout első oldalára, ahol megkezdheti a vásárlást. A kosár gyorsnézet lapfül alján található ‘Kosár megtekintése és szerkesztése’ gombra kattintva a teljes ‘Kosár’ oldal nyílik meg. Ezen az oldalon a vásárló megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a kalkulált szállítási költséget. Itt ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét valamint a hozzá tartozó pontos szállítási költséget. A ‘Tovább a pénztárba’ gombra kattintva közvetlenül juthat el a Pénztár első oldalára, ahol megkezdheti a vásárlást.

Amennyiben Vásárló a Termékek kiválasztását befejezte, a pénztár oldalon -3 lépésben- a vásárláshoz szükséges adatokat (vásárló vezeték- és keresztneve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási neve/ cégnév illetve adószáma cég esetén) meg kell adnia.

Eladó – kifejezetten, de nem kizárólag - a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza.

 

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott adatokat.

Amennyiben a Vásárló a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesíti.

 

3.4. A rendelések feldolgozása

 

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik. Ez idő alatt jelzésre kerül, ha bármilyen kérdés felmerül a rendelés kapcsán.

 

3.5. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

 

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelésgomb megnyomása előtt van lehetősége Vásárlónak. Ezután csak Eladó munkatársai tudnak változtatni a bevitt adatokon.

 

3.6. Megrendelés módosítása, törlése

 

Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Kapcsolat” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

 

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor.

 

Eladó a termékek értékesítésével kapcsolatban esetlegesen Vásárlónál vagy harmadik személyeknél felmerülő károk tekintetében, beleértve a következményi károkat is, a Ptk. 6:152 § szakasz által megengedett legszélesebb körben (a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével) kizárja a felelősségét.

 

3.7. A szerződés létrejötte

 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre

 

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.
 • A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja
 • a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

IV. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE:

 

 

 1. Házhozszállítás és személyes átvétel feltételei

 

Bodrogi Bau Kft. a házhozszállítást teljes Magyarország területén teljesíti a Sprinter Futárszolgálat Kft-vel.

A Bodrogi Bau Kft. a megrendelt termék kiszállítását a teljes vételár megfizetését követően Vevő által jóváhagyott, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail-ben foglalt Futár szolgáltatóval és szállítási határidővel valósítja meg.

A www.ujhazbodrogi.hu webáruházban történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől, mennyiségétől, illetve a szállítás helyétől függő szállítási díjat, illetve esetenként raklap és logisztikai díjat kell megfizetni.

 

Futárszolgálat

Sprinter Futárszolgálat Kft.

Bodrogi Bau Kft. személyes átvételi pont

Súlyhatár

1 < 150 kg

nincs súlyhatár

Fuvardíjak

sávos árazás, súlytól függ (lsd.: táblázat)

ingyenes

Kiszállítási terület

országos

-         

 

 

A szállítás és csomagolás díja súlytól függően, az alábbi díjak ellenében kerülnek kiszállításra:

 

Sprinter Futárszolgálat Kft.

Megrendelt termékek bruttó összsúlya

Bruttó kiszállítási díj

0-10 kg

1 790,00 Ft

10,1-40 kg

2 290,00 Ft

40,1-60

3 690,00 Ft

60,1-80

4 790,00 Ft

80,1-100

5 890,00 Ft

100,1-120

6 990,00 Ft

120,1-150

8 690,00 Ft

 

 

 

A várható szállítási időről a szállítás megvalósítása előtt e-mailben és SMS-ben tájékoztatja a Vásárlót az érintett Futárszolgálat.

 

Sprinter Futárszolgálat Kft. kiszállítás menete:

 

Az árufelvételt követően Sprinter Futárszolgálat Kft. emailben tájékoztatja a Vásárlót a várható szállítási időről. A futár várható érkezéséről e-mail és SMS értesítést küld a futárszolgálat a Vásárló részére, melyben 3 órás időkapu kerül megjelölésre. Az értesítés a kézbesítés nap reggelén kerül kiküldésre.

Emellett a https://www.sprinter.hu/ oldalon a ‘Csomagkereső’ menüpontjában a keresett csomag vonalkódjának megadásával ellenőrizhető a csomag státusza.

 

Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, Bodrogi Bau Kft. Vevőt e-mailben, soron kívül tájékoztatja a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását Bodrogi Bau Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

 

Vevő kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelést igazoló e-mail-t, vagy rendelés számot a futárszolgáltatónak.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vevő, a Bodrogi Bau Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vevő által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja Bodrogi Bau Kft.-hez, mely számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Bodrogi Bau Kft. jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.

 

Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Bodrogi Bau Kft. nem fogad el! Kézbesítés az árufelvételt követő első munkanapon munkaidőben 8-17 óra között bármikor, az egész ország területén.

 

A webáruházban megrendelt termékek átvételére személyesen, az Átvételi ponton is lehetősége van a Vevőnek.

Átvételi pont: újHÁZ Centrum Bodrogi Építési és Barkácsáruház; 1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 7:00-16:00

Szombat, vasárnap: zárva

 

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

 

5.1 A Bodrogi Bau Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, azaz a Termék a vételár teljes kifizetéséig Eladó tulajdonában marad.

 

VI. REKLAMÁCIÓ:

 

6.1 Amennyiben a Vevő a csomag sérülését észleli, úgy a Bodrogi Bau Kft. megbízottjától közreműködő Futárszolgálat képviselőjétől- köteles írásbeli igazolást kérni (jegyzőkönyv felvételével). A Bodrogi Bau Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a Vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Vevőtől a káreseményről.

           

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a Vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Bodrogi Bau Kft-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Vevőre.

 

6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Bodrogi Bau Kft. mennyiségi reklamációt nem fogad el.

                                   

VII. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS:

 

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

 

7.2 A Bodrogi Bau Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

 

7.3. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megtalálható.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatatásra kerül a Vevő az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

7.4. Fizetési feltételek

 

Fizetési módok: Webshopunkban utánvéttel történő, banki átutalással történő, valamint online bankkártyás fizetésre van lehetőség. Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával a küldemény kézbesítőjének vagy személyes átvételkor az üzletben.

 

Fizetés átvételkor (utánvétellel): Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, úgy lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a termék(ek) átvételekor maximum 500.000 Ft-ig, vagy a teljes vételárat korlátozás nélkül bankkártyával a futárnál lévő POS terminálon keresztül.

Személyes átvétel esetén a Bodrogi Bau Kft. által megjelölt telephelyén 1103 Budapest, Noszlopy utca 2. az áru átvételekor a megrendelés vételárát készpénzben, vagy bankkártyával POS terminálon fizetheti meg. A bankkártyás elfogadás: Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro típusú bankkártyákra vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114. § (3) bekezdése szerint, amennyiben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot. Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a törvényben foglalt előírások megsértése esetén a kifizetés teljesítője, (de a kifizetés jogosultja is) a másfél millió forintot meghaladó rész után 20 százalékos mulasztási bírsággal sújtható.

Átutalás: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét az előzetesen e-mailben elküldött Díjbekérőben található bankszámlaszámra 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Bodrogi Bau Kft. bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a Termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

 

Bankártyás fizetés online: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Bodrogi Bau Kft. által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a teljes vételár sikeres fizetése után lehetséges. Az online bankkártyás fizetés kezelő cége az OTP Mobil Kft (továbbiakban SimplePay).

 

Az online bankkártyás fizetés választása esetén a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a www.ujhazbodrogi.hu továbbítsa a SimplePay rendszere felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

 

A Bodrogi Bau Kft. az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

 

Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a SimplePay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem az www.ujhazbodrogi.hu oldalán. Az www.ujhazbodrogi.hu az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

 

7.5. Számlázás módja

 

Eladó minden esetben számlát állít ki, melyet a megrendeléshez a csomagban mellékelve megküldi a Vásárló részére.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy

 • csak azok a számlák kerülnek a NAV rendszerébe, amelyek esetén Vevő a weboldalon a “Számlázási cím/ Cégnév” mezőnél cégnevet ír be, továbbá megadja a cég adószámát;
 • ha egy természetes személy Vevő vásárol, akkor nem utalhat céges bankszámlaszámról, illetve ha egy Vevő cégként vásárol, akkor nem utalhat természetes személy tulajdonában lévő bankszámlaszámról.

 

VIII. ELÁLLÁS:

 

Tájékoztatjuk, hogy az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást (vállalkozásnak minősülő vevőt), azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

8.1 A Vevő (vagyis a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztó) jogosult a terméknek az átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A Terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségben, minőségi állapotában veszi vissza Eladó. A Termék átvételi pontra történő visszajuttatásáról Vásárló gondoskodik, ennek költsége Vásárlót terheli. Utánvéttel feladott csomagot Eladó nem vesz át.

Vásárló köteles Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 

8.2. A Vevő az elállási jogát az 1. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve a Bodrogi Bau Kft. weboldalán (webáruházában) gyakorolhatja. Ezen utóbbi esetben a Bodrogi Bau Kft.  tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Bodrogi Bau Kft. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított tizennégy napon belül a Vevő részére visszafizeti.

 

8.3. Nem gyakorolhatja a Vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. A Vevőt az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeken felül egyéb költség nem terheli.

 

Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított Termék nincs kifogástalan, hiánytalan, újra eladható állapotban, akkor a Vevő kártérítésre kötelezett.

 

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítja Eladó. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

 

8.4. A Termék az elállási határidő alatt kipróbálható. A csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez.

Ha a Terméket nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta Vevő, akkor a Termék ebből fakadó értékcsökkenéséért felelősséggel tartozik Eladó felé. Eladó kizárólag akkor köteles a Terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza Vevő. Amennyiben a Terméket már használta Vásárló, és nem tudja azt a megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni Eladó részére, akkor az Eladó nem veszi vissza a Terméket és nem fizeti vissza a termék árát, hanem a Terméket a fogyasztó költségére visszaszállíttatja a fogyasztónak.

 

8.5. A Vevő az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

 

8.6. Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, a Bodrogi Bau Kft.  jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkisérelt értesítés után elállni.

 

IX. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG:

 

9.1. Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Bodrogi Bau Kft. közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő vevő: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

9.2. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

 

Vevő a Bodrogi Bau Kft. hibás teljesítése esetén a Bodrogi Bau Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Bodrogi Bau Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Bodrogi Bau Kft. költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Bodrogi Bau Kft. adott okot.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

 

Vevő (amennyiben a vevő fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

 

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított (fogyasztó vevő esetén) két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Vevő a Bodrogi Bau Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a vevő fogyasztónak minősül)?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Bodrogi Bau Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.3. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9.4. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Vevő a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Bodrogi Bau Kft. jótállásra köteles, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

 

Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó (Vevő) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Bodrogi Bau Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Bodrogi Bau Kft. székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 3 napon belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Bodrogi Bau Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Bodrogi Bau Kft. a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Bodrogi Bau Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Bodrogi Bau Kft. köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Bodrogi Bau Kft. köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha negyedszer is elromlik a termék

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Bodrogi Bau Kft. köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Bodrogi Bau Kft. köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Bodrogi Bau Kft. részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Bodrogi Bau Kft. köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Bodrogi Bau Kft. köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Bodrogi Bau Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Bodrogi Bau Kft. nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Bodrogi Bau Kft. nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Bodrogi Bau Kft. köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

Vevő és Bodrogi Bau Kft. közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.

A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Bodrogi Bau Kft-t terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Bodrogi Bau Kft. a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Bodrogi Bau Kft. a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

A Bodrogi Bau Kft.  a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Bodrogi Bau Kft-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

X. Vegyes Rendelkezések

 

Bodrogi Bau Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Bodrogi Bau Kft. az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Bodrogi Bau Kft. egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Bodrogi Bau Kft.  és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Felek rögzítik, hogy a Bodrogi Bau Kft. webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és a Bodrogi Bau Kft. viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

 

Bodrogi Bau Kft. a webáruházában található Termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

Bodrogi Bau Kft.  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Bodrogi Bau Kft.  megfelel a belső piacon belül a Vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendeletnek.

 

XI. Panaszkezelés rendje

 

A Bodrogi Bau Kft., így a webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségén, illetve e-mail címén, vagy levél útján is benyújthatja.

Bodrogi Bau Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bodrogi Bau Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Bodrogi Bau Kft., és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 

Elérhetőségei:

 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevői jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Vevői jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Vevői jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy a Bodrogi Bau Kft. kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Vevői jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Bodrogi Bau Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

- az eljáró bíróságot;

- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

XII. Szerzői jogok

 

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Bodrogi Bau Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Bodrogi Bau Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Bodrogi Bau Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Bodrogi Bau Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Bodrogi Bau Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ujhazbodrogi.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Bodrogi Bau Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Bodrogi Bau Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Bodrogi Bau Kft. külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Bodrogi Bau Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Bodrogi Bau Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Bodrogi Bau Kft. igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Bodrogi Bau Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

XIII. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.ujhazbodrogi/adatkezelesi-tajekoztato

 

1. számú Melléklet

Elállási nyilatkozat  (www.ujhazbodrogi.hu)

 /2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez/

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Bodrogi Bau Kft.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás utca 38.

Levelezési cím: 1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

E-mail: ugyfelszolgalat@ujhazbodrogi.hu

 

Alulírott  …………………………………………………………………………. kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[2]

 

A fogyasztó neve: ………………………………………………………………

A fogyasztó címe: ………………………………………………………………

A fogyasztó aláírása

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt: ……………….., ……… év ……………hónap………. napján.

 

[1] Kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

 

[2] Aláhúzással a megfelelő jelölendő.

 

 

2. számú Melléklet

Adattovábbítási nyilatkozat 

Tudomásul veszem, hogy a Bodrogi Bau Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.) adatkezelő által a www.ujhazbodrogi.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma és időpontja, 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.